Avada Accountant Demo

VelgenReiniger Pro 10L

VelgenReiniger Pro 10L

Krachtige zure snelreiniger voor het verwijderen van remstof en vervuiling van aluminium velgen.

Bekijk verkooppunten

Artikelnummer: SOP-2464 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Gebruikerspictogrammen:
pH-waarde:
 • 1
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Eigenschappen:
 • VelgenReiniger Pro is een krachtige zure snelreiniger voor het verwijderen van remstoffen en zware vervuiling van aluminium velgen.
 • VelgenReiniger Pro kan worden toegepast op elke behandelde velg.
 • Geschikt voor velgen van personenauto’s, bussen, vrachtwagens en tractoren.
 • Bevat: synthetische emulgatoren en krachtige zuren (organisch en anorganisch).
Gebruiksaanwijzing:
 • Bij lichte tot matige vervuiling: Doseer afhankelijk van de vervuiling 1 liter product op 10 tot 20 liter water. Spray de aluminium velg in en laat ± 2 minuten inwerken (niet laten indrogen), reinig het oppervlak met een middelharde velgenborstel. Daarna onder hoge druk afspuiten of naspoelen met schoon water.
 • Bij zware vervuiling: Doseer afhankelijk van de vervuiling 1 liter product op 3 tot 5 liter water. Spray de aluminium velg in en laat ± 1 minuut inwerken (niet laten indrogen), reinig het oppervlak met een middelharde velgenborstel. Daarna onder hoge druk afspuiten of naspoelen met schoon water.
Let op:
 • Test altijd eerst de bestendigheid van de ondergrond.
 • Kan zuurgevoelige materialen zoals metalen, glas, verf en voegen aantasten.
Waarschuwing:
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35mm dikte.
 • Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm.
 • Draag beschermende kleding: Aanbevolen: chemisch resistent beschermpak.
 • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Bevat: ammoniumhydrogeendifluoride.
 • Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 • Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidspictogram:
UN-Nummer:

Titel