Avada Accountant Demo

Sanosept Profi 5L

Sanosept Profi 5L

Desinfectiemiddel voor oppervlakken, apparatuur en materialen (toelatingsnummer N12240).

Bekijk verkooppunten

Beschrijving

Eigenschappen:
 • Sanosept Profi is een desinfectiemiddel dat geschikt is voor het desinfecteren van grote oppervlakken.
 • Bestrijdt bacteriën en gisten.
 • Inwerktijd minimaal 5 minuten.
 • Toelatingsnummer: 12240 N
 • UN-nummer: UN1903
Wettelijk Gebruiksvoorschrift:
 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:
 • a. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met bacteriën, eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
  b. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; echter met uitzondering van de toepassing in de gezondheidszorg;
  c. middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.

Bij gebruik als desinfectiemiddel:

 • De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.
 • Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten.
 • Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie  4 ml per liter water.

Attentie:

 • Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.

Opmerkingen:

 • Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Werkzame stof:

 • Didecyldimethylammoniumchloride (100 G/L).
pH-waarde:
 • 8
Geur:
 • Ongeparfumeerd
Gevaar:
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts waarschuwen.
 • Bevat: didecyldimethylammoniumchloride.
Gebruikerspictogrammen:
Toepassing:
Veiligheidspictogrammen:

Titel